Paradigm Down

Ideas

Three people

WhiteLies sticks
Old ideas